09- نتیجه آزمون عملی

نتیجه آزمون عملی PLC

ردیف نام خانوادگی نمره وضعیت ردیف نام خانوادگی نمره وضعیت 1 آرخی 95 قبول 19 سمندری 25 مردود 2 آقایاری 75 قبول 20 سوائی غایب مردود 3 ابراهیمی 90 قبول 21 فتحی 90 قبول 4 امیریان 85 قبول 22 فلاح 70 قبول 5 اکبری 80 قبول 23 قاسمی 80 قبول 6 بهلولی 40 مردود 24 قدیمی غایب مردود 7 بیات ...

توضیحات بیشتر »